Archive for the Jednostka i nauka Category

UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZE

Znając stan jednomyślnej opinii mu­si zdecydować, czy proponowana zmiana może być zaakceptowana. Stojąc wobec tezy przemawiającej za taką zmianą, niezależnie od tego, czy propozycja wywodzi się od kogoś innego, czy też dyktuje mu ją własny umysł, naukowiec odruchowo przywdzie­wa kostium sędziego oceniającego jej wartość tak, jak gdyby był oficjalnym przedstawicielem swei intelektualnej społeczności. Nie pyta siebie: Czy mogę w to uwierzyć?” — lecz raczej: „Czy dowo­dy te przekonają innych?” W którym momencie naukowiec zdobywa umie­jętności twórcze”? Przecież dobry naukowiec musi byc twórczy, jest to cecha definiująca dobrego na­ukowca! Mozę raczej należałoby ją określić mia­nem wyobraźni — umiejętności konstruowa­nia nowych prawidłowości i nowych układów idei.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

WYOBRAŹNIA NAUKOWA

Ale wyobraźnia naukowa jest poddana ostrym ograniczeniom, a spekulacja naukowa daleka od dowolności. Trzeba działać w ściśle zorganizowa­nych ramach idei i faktów, zgodnie z surowymi zasadami argumentacji i dowodu. Nawet kosmolo­gowie me wysnuwają swej cudownej tkaniny prze- strzenno-czasowej z czystej fantazji. Posługując się rachunkiem tensorowym i wynikami obserwacji astronomicznych budują racjonalne systemy o znie­walającej elegancji i prostocie. Przypomina to ra­czej akademickie malarstwo lub poezję, których sztuka polega na powiedzeniu czegoś nowego w ra­mach ustalonych konwencji stylistycznych niż eks­pres j onistyczną dowolność czy nawet biały wiersz Ze względu na szacunek dla reguł typowa praca naukowa pokrewna jest takim gatunkom sztuki, jak sonet, fuga czy mistrzowska partia szachów. Zasada gry jest dla wielu naukowców źródłem szczególnej przyjemności.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

OSIĄGNIĘCIE ZWYCIĘSTWA

Osiągnięcie zwycięstwa w ramach ściśle określonych warunków daje peł­niejszą satysfakcję, samo zaś zwycięstwo staje się bardziej konkretne. Wyobraźnia naukowa jest rzad­kim darem, ale jej osiągnięcia mniej są uzależnio­ne od mody i uprzedzeń niż poezja czy geniusz ar­tystyczny.A zatem erudycja, wyobraźnia i krytycyzm — oto trzy cechy, którymi umysł naukowca powinien się odznaczać w szczególnie silnym stopniu. Naukowiec nie może nie zdawać sobie sprawy z uzgodnionej wiedzy dawnej i obecnej; nie może nie dostrzegać możliwości zmian. Nie wolno mu dawać wiary ża­dnej przelotnej fantazji. Oczywiście nie wszyscy na­wet najwybitniejsi naukowcy mają powyższe ce­chy w jednakowych proporcjach.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

DUŻO WIADOMOŚCI

Są ludzie posia­dający szczególnie dużo wiadomości, zdolni w każ­dej chwili przypomnieć sobie istotny dla danej spra­wy fakt lub pojęcie, będący dla swych uczniów i współczesnych prawdziwą kopalnią wiedzy. I cho­ciaż silne przywiązanie do zastanej wiedzy ograni­cza ich wyobraźnię twórczą, stanowią oni bezpiecz­ną przystań, z której bardziej awanturnicze nawy mogą wyruszać w nieznane. Inni, obdarzeni bujną wyobraźnią, mają codziennie sto nowych pomysłów, z których dziewięćdziesiąt jest czystym nonsensem, następnych dziewięć okazuje się fałszem, natomiast jeden trafia w sedno.Tego typu naukowcy nie po­trafią wydobyć poważnych treści ze swoich wła­snych dowcipów, ale spełniają rolę drożdży pobu­dzających procesy fermentacyjne w bardziej przy­ziemnych umysłach.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

ZE SZKODĄ DLA SIEBIE

Inni z kolei ze szkodą dla sie­bie są tak silnie obciążeni zmysłem krytycznym, iż świadomość słabych punktów własnej argumen­tacji w dużym stopniu paraliżuje ich wyobraźnię, są jednak kowadłem, na którym przesłanki wysu­wane przez innych podlegają obróbce. Ale wymienione cechy nie są koniecznie prze­ciwstawne i nie muszą się nawzajem wykluczać. Na to by dostrzegać usterki w typowych dowodach .Podawać je właściwej krytyce, potrzebna jest wyobraźnia. Nieufność w stosunku do pochopnych nowych idei może pobudzić do badań prowadzących do rewolucyjnego odkrycia. Nieznajomość najnowszych mmetod. Podchodzenia do jakiegoś problemu może byc zaletą, gdyz pozwala spojrzeć nań nie- uprzedzonym okiem dziecka; z drugiej zaś strony, rozległa znajomość wielu pokrewnych dziedzin

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

WIĘKSZOŚĆ DOBRYCH NAUKOWCÓW

Prawda jest, ze większość dobrych naukowców odznacza się na ogoł wysokim stopniem inteligencji — powiedz­my w przybliżeniu w ramach górnych dziesięciu procent ogołu mieszkańców — ale sugeruje to tyl­ko, ze umiejętność szybkiego rozwiązywania zada­nych problemów przydatna jest w długofalowym procesie stawiania pytań i wyszukiwania odpowie­dzi na me rozwiązane dotąd problemy. Wskazywa­łoby to ze w aktualnym systemie jednomyślności prawo do wykształcenia mają tylko jednostki posiadające tę szczególną umiejętność. Próba skon­struowania sylwetki „twórczego” umysłu naukowe­go w oderwaniu od przygotowania zawodowego i innych doświadczeń związanych z daną dziedziną naukową jest tak samo absurdalna jak próba skon­struowania sylwetki „świętości” w oderwaniu od aktualnej teologii i zasad kościelnych.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

NA PODSTAWIE FAKTU

Stwierdzam to na podstawie jednego oczywiste­go faktu — a mianowicie, że we współczesnym świecie człowiek nie rodzi się pracownikiem nauko­wym, lecz się nim staje. Trudno jest stwierdzić, co właściwie pociąga młodych ludzi do zawodu na­ukowca. Wchodzą tu w grę wielorakie czynniki — prestiż i sława, jaką cieszą się wybitni naukowcy, chęć bycia „użytecznym” raczej niż odnoszenia suk­cesów materialnych, wrodzona ciekawość, wcześnie ujawniony talent badawczy, pewne skłonności fi­lozoficzne, tradycja rodzinna i temu podobne. Ale zarówno osobiste obserwacje, jak i złożone bada­nia statystyczne wskazują, że wielu nawet naj­wybitniejszych naukowców weszło do tego zawo­du przez przypadek i w młodości nie okazywało szczególnego zainteresowania nauką. I jeśli nawet uważają oni, że postąpili zgodnie ze swym powo­łaniem, często odnosimy wrażenie, iż ci sami ludzie mogliby z równym powodzeniem i upodobaniem uprawiać zawód lekarza, prawnika, kapłana czy in­żyniera.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

W SWEJ EPOCE

Większość uczonych to urzędnicy nauki, członkowie zawodowej biurokracji, a nie elita inte­lektualna. Działalność naukowa nie jest „natural­ną” ludzką potrzebą i wiele wieków cywilizacji musiało pracować nad wytworzeniem właściwych jej technik postępowania. Ale obecnie każdy inteli­gentny człowiek może się nauczyć jako tako się ni­mi posługiwać, podobnie jak niemal każdy „zdro­wy” osobnik potrafi opanować takie „nienatural­ne” czynności, jak jazda na nartach, skoki spado­chronowe lub prowadzenie samochodu.W swej epoce heroicznej nauka była tworzona przez ludzi opanowanych chęcią zerwania z panu­jącymi pojęciami i dążeniami. Wielu z nich prowa­dziło istnie pustelniczy żywot, jeśli tylko odziedzi­czone zasoby, mało angażujący zawód, klasztorne odosobnienie lub uniwersytecka, kościelna czy po­lityczna synekura pozwalała im oderwać się od trosk codziennego życia i poświęcić się bez reszty nauce.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.