Archive for the Jednostka i nauka Category

PRZEMYŚLNE PROCEDURY

Tak oto wyglądała sytuacja społeczna, w której rozwinęła się teoria Freuda i do której teoria ta zdaje się stosować ze szczególną siłą. Student stara się wprawdzie wyprzeć swego intelektualnego oj­ca, ale musi go nadal podziwiać i naśladować W ten sposob „postawa naukowa” przechodziła z jedne­go pokolenia naukowców na drugie, jako ściśle określone, świadome siebie nastawienie myślowePrzemyślne procedury w ich najgorszym wyda­niu stosowane w nauce niemieckiej — były zawsze łatwym tematem szyderstw, zwłaszcza ze strony wytwornych profesorów angielskich. Ale są one tylko prozaicznym, szczytowym wyrazem jej głów­nej cnoty, a mianowicie ścisłości krytyki.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

KAŻDE NOWE ODKRYCIE

Domaga­jąc się, by każde nowe odkrycie oraz każda nowa teoria przed jej jednomyślnym uznaniem została wszechstronnie zbadana i wyczerpująco sprawdzo­na, system niemiecki kładł szczególny nacisk na społeczny charakter wiedzy (Wissenschaft — obej­mującej poza naukami ścisłymi również historię i języki klasyczne). Najsilniej popierał takie cnoty, jak pracowitość, dbałość o szczegóły, precyzja ję­zyka i argumentacji. Nie zostawiano żadnych nie zbadanych bocznych ścieżek, nie tolerowano żad­nej luki w argumentacji logicznej. Wielka epoka nauki niemieckiej (która skończyła się w 1930 roku i dotąd nie odżyła) była nie tylko wiekiem odkryć dokonywanych drogą doświadczeń, obserwacji i badania tekstów.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

POGŁĘBIONE PODSTAWY

Była wiekiem, w którym pogłę­biono podstawy matematyki teoretycznej w opar­ciu o trwalszy fundament logiki formalnej. Epoka ta zrodziła traktat naukowy i Handbuch i stworzy­ła systemy naukowego i technicznego kształcenia.Zgodnie z tezą niniejszego szkicu troska o dokła­dność obserwacji, o precyzję logiczną oraz szcze­gółowość informacji posiadają dla nauki równie istotne znaczenie, jak natchnienie i wyobraźnia. Bez tych „germańskich” cnót nauka rozpadłaby się na szkoły i sekty, na koterie złożone z proroków i ich uczniów.Ale oddziaływanie takich anonimowych autory­tetów i instytucji jak wydawnictwa, ich odbiorcy czy recenzenci jest psychologicznie nieskuteczne ja­ko gwarancja utrzymania wysokich norm kryty­cznych. To nie bezosobowa władza sędziego oraz czujnej policji pozwala zachować spokój publicz­ny.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

WYSOKIE NORMY KRYTYCZNE

Wysokie normy krytyczne muszą się stać częścią intelektualnego sumienia naukowca. Musi on w sobie wyrobić siły psychiczne zdolne odeprzeć pokusy tandetnego, efekciarskiego myślenia. Paternalistyczne wycho­wanie dawało studentowi niemieckiego uniwersy­tetu dawnego typu kościec moralny w jego najbar­dziej purytańskim wydaniu.Intelektualny ojciec-mistrz przekazywał mu je­dnocześnie pewną wizję filozofii przyrody, którą uczeń miał uzupełniać swoją pracą. Dla urodzone­go naukowca wizja taka jest natchnieniem całegc życia, dzięki czemu zawód jego staje się powoła­niem. W systemie niemieckim ideał ten przecho­dził z jednego pokolenia uczonych na drugie, z doj­rzałego profesora na początkującego studenta, za­równo drogą nakazów, jak i osobistego przykładu. Toteż ich profesjonalizacja przepojona była du­chem posłannictwa, nadając jej samoistną wartość i znaczenie.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

NOWOCZESNA NAUKA I NAUKOWIEC

Nowoczesna nauka i nowoczesny naukowiec są tworami wymyślonymi w Niemczech w XIX wie­ku. Dziś każdy naród stara się oczywiście wyhodo­wać własnych naukowców. Warto przyjrzeć się pro­cesowi różnicowania się techniki nadawania dokto­ratów w miarę jej rozpowszechniania w różnych kulturach.Np. w Wielkiej Brytanii zgodnie z arystokraty­czną tradycją Oksfordu i Cambridge młody nauko­wiec otrzymywał pozycję i niezależność finansową w dość młodym wieku. Formalne nauczanie koń­czyło się wraz z uzyskaniem absolutorium, a opie­kun młodego badacza uważał za swój punkt hono­ru nie ingerować w jego samokształcenie i intelek­tualne dojrzewanie. Młody uczony miał sobie sam wybrać temat badań, samodzielnie je przeprowa­dzić i jak najszybciej stać się pełnoprawnym na­ukowcem.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

W ŚRODOWISKU ANGIELSKIM

Inaczej mówiąc, kultywowano zespół wartości właściwy epoce, w której naukowiec był nie tyle zawodowym specjalistą, co pełnym poświę­cenia amatorem, samodzielnie wyznaczającym kie­runek swojej pracy. Jeszcze do niedawna uczony mógł nie prowadzić żadnych badań naukowych i nie brano mu tego za złe — któż ośmieliłby się uczynić mu zarzut z braku powołania do takiej działalności? Z tego powodu w środowisku angielskim urodzo­ny naukowiec mógł się swobodnie rozwijać, nie skrępowany nakazami zazdrosnych przełożonych ani wymogami surowej ortodoksji intelektualnej. Gwarancją zachowania norm krytycznych były w pierwszej studenckiej fazie konkursowe egzami­ny asystenckie i ostra walka konkurencyjna o zdo­bycie dobrej posady uniwersyteckiej, a na naj­wyższym poziomie nadzieja na otrzymanie hono­rowego tytułu członka Royal Society.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

SZEREGOWA ARMIA

Jednakże sze­regowa armia angielskich naukowców nie posiada formalnego wyszkolenia zawodowego uczonych nie­mieckich. Wydaje im się, że muszą naśladować lek­ki, niefrasobliwy styl uprawiany przez swych zdol­niejszych kolegów, czemu, pozbawieni ich polotu, nie mogą sprostać. Nie doceniają wagi gruntow­nych, pracochłonnych, choć nudnych i prozaicz­nych zajęć, ‚takich jak szczegółowa obserwacja, zbieranie faktów i zestawianie danych, stanowią­cych później podstawę pracy bardziej utalentowa­nych uczonych. Pomimo istnienia licznych zrze­szeń absolwenckich stwarzających więzi społeczne i instytucjonalne, uczeni angielscy niechętnie ze so­bą współpracują i nie mają wyraźnego poczucia, że nauka jako taka jest przedsięwzięciem zbioro­wym, w którym każdy powinien odgrywać wyzna­czoną mu rolę.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

INNE KRAJE

Inne kraje, jak np. Japonia, wiernie naśladowały system niemiecki, ale na skutek braku tradycji nauk ścisłych nie były w stanie dostarczyć wybit­nych przywódców. Przez kilka pokoleń pracowici, lecz pozbawieni natchnienia profesorowie produko­wali sterty nudnych, nieistotnych prac, zanim kilku błyskotliwych ludzi popartych międzynarodowym rozgłosem wzniosło się na szczyty podnosząc ogólny poziom kształcenia i norm krytycznych.Odwrotnie rzecz się miała w Niemczech, gdzie faszystowska ohyda wymordowała lub wygnała z kraju najwybitniejszych uczonych, odrzuciła lo­gikę i wolność myśli oraz zniszczyła istotę systemu uniwersyteckiego. Po powrocie z wojny młodzi lu­dzie zapragnęli go odbudować. Ale słynne katedry świeciły pustkami, żadne uroczyste wykłady gor­liwe czytanie książek, prowadzenie doświadczeń oraz pisanie prac me mogło zastąpić wiedzy i do­świadczenia ich dawnych kierowników.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.